درباره ما

درباره پیارند

«پیارند» آژانس مستقل ارتباطاتی است که در بخش ارتباطات و بازاریابی با شرکت‌های مختلف همراه می‌شود و به آنها خدمات با کیفیت و قابل اندازه‌گیری ارائه می‌دهد. همچنین تلاش می‌کند با ارائه راه حل‌های الهام‌بخش و جسورانه در بحث ارتباطات و بازاریابی شرکت‌ها، تاثیرگذار باشد و روش‌های موثر برای ارتباط با مشتری‌های بازار هدف هر کسب و کاری را پیدا ‌کند، تا به ساخت و توسعه برند کمک کرده ‌باشد.

این یک عنوان است

ﭘﯿﺎرﻧﺪ« آژاﻧﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ راه ﺣ ﻞﻫﺎی اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ در ﺑﺤﺚ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و روش ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ « ﭘﯿﺎرﻧﺪ« آژاﻧﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ راه ﺣ ﻞﻫﺎی اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ در ﺑﺤﺚ

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوستهبا استفاده از طراحان گرافیک  اهل دنیااست

تیم

Elham-Karimi-1-420x460 (1)
الهام کریمی مشاور مالی
Sogol-Rezvani-1-420x460
سوگل رضوانی مدیر خلاقیت
Mansour-Zabetian-420x460 (1)
منصور ضابطیان مشاور
DANIZ-420x460 (1)
دنیز حبیب پور طراح گرافیک ارشد
WhatsApp-Image-2021-05-19-at-12.57.12-PM-420x460
سمیرا نوروزناصری سوپروایزر کپی‌رایتینگ
Aida-Ezzati-420x460 (1)
آیدا عزتی مدیر تولید محتوا
mmexport1375777942282-1-420x460 (1)
آگاپه میناسیان کارشناس مانیتورینگ و تحلیل
Homa-420x460
هما زاهدی طراح گرافیک
Amin-Kia-420x460
امین فقیه کیا تحلیلگر کسب و کار
ساره-بختیاری-مدیر-امور-مشتریان-420x460 (1)
ساره بختیاری مدیر امور مشتریان
20210505_131508-420x460
سارا مقدم کارشناس مالی
Farnaz-Farzi-420x460
فرناز فرضی موسس و مدیر عامل
WhatsApp-Image-2021-05-19-at-11.45.09-AM-420x460
سیما محسنی مدير ارتباطات رسانه ای

از تیم ما بشنوید